Thầy cô | Hoạt động Dạy và Học | Lịch sử phát triển
Giảng dạy - Học tập | Đề Thi và Đáp Án | Tư liệu Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Tài liệu học tập | Đề Thi và Đáp Án | Hình Ảnh | Video
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên
Thông báo dành cho Học sinh | Thông báo dành cho Giáo viên | Menu 3 | Menu 4
 Tìm kiếm 
 GIÁO VIÊN 
 HỌC SINH 


 Trực tuyến trên site 
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 004467229
IP của bạn: 3.236.116.27
 
Tin tức » Thông Báo
DANH SÁCH KẾT QUẢ THI ĐỘI TUYỂN TOÁN 8 - NĂM HỌC: 2023-2024
29.08.2023 09:49

.

Kết quả thi chọn đội tuyển Toán khối 8 – Năm học: 2023-2024

ĐIỂM XÉT TUYỂN: 8TDT: 9 điểm® 20 điểm (thang điểm 20)


STT

HO

TEN

SBD

NGSINH

Điểm thi

KẾT QUẢ

1

Đoàn Thái

An

TDOA0501

25/02/2010

10,00

8TDT

2

Phan Vân

An

TDOA0502

31/08/2010

7,00

 

3

Nguyễn Phúc Hồng

Ân

TDOA0511

14/10/2010

14,00

8TDT

4

Nguyễn Thụy Hồng

Ân

TDOA0512

21/02/2010

4,50

 

5

Bùi Đức

Anh

TD2 0503

07/01/2010

10,25

8TDT

6

Bùi Minh

Anh

TDOA0504

14/09/2010

6,00

 

7

Đào Trần Mai

Anh

TDOA0505

29/01/2010

6,50

 

8

Hoàng Đàm Ngân

Anh

TDOA0506

02/06/2010

15,00

8TDT

9

Hoàng Phương

Anh

TDOA0507

07/05/2010

1,00

 

10

Nguyễn Xuân Ngọc

Anh

TC1 0508

02/07/2010

4,50

 

11

Trương Minh

Anh

TD2 0509

01/10/2010

3,50

 

12

Võ Nguyễn Hà

Anh

TDOA0510

10/06/2010

5,00

 

13

Trịnh Công

Bình

TP1 0513

16/01/2010

3,00

 

14

Bùi Viết

Cần

TDOA0515

17/03/2010

10,00

8TDT

15

Dương Nguyễn Minh

Cát

TDOA0514

15/03/2010

6,50

 

16

Lê Minh

Châu

TM1 0516

19/01/2010

1,00

 

17

Huỳnh Hoàng

Chương

TDOA0518

24/03/2010

12,50

8TDT

18

Phạm Đức

Đại

TC1 0627

18/03/2010

14,00

8TDT

19

Ngô Ngọc Linh

Đan

TDOA0522

10/12/2010

12,00

8TDT

20

Lê Thành

Đạt

TDOA0523

25/08/2010

16,00

8TDT

21

Trương Thành

Đạt

TM1 0524

01/01/2010

2,00

 

22

Văn Quý

Đạt

TDOA0525

02/05/2010

0,00

 

23

Nguyễn Đức Bảo

Di

TDOA0101

10/04/2010

15,50

8TDT

24

Văn Minh

Dũng

TC1 0520

28/06/2010

5,00

 

25

Nguyễn Đăng

Dương

TDOA0521

16/11/2010

7,50

 

26

Phạm Khánh

Duy

TDOA0519

04/06/2010

16,00

8TDT

27

Đinh Hoàng Khánh

TDOA0526

01/03/2010

9,00

8TDT

28

Nguyễn Thanh

TDOA0527

02/02/2010

14,00

8TDT

29

Nguyễn Thị Minh

T1A 0528

04/07/2010

0,00

 

30

Võ Ngọc Minh

Hân

TC1 0530

12/12/2010

2,00

 

31

Nguyễn Minh

Hằng

TDOA0529

23/02/2010

4,00

 

32

Nguyễn Khoa

Hiếu

TC1 0531

03/02/2010

9,00

8TDT

33

Nguyễn Minh

Hiếu

TDOA0532

14/12/2010

12,00

8TDT

34

Tiêu Minh

Hiếu

TDC 0533

30/09/2010

0,00

 

35

Trương Triệu Thái

Hòa

TDOA0535

19/09/2010

16,00

8TDT

36

Trần Đức

Hoàn

TDOA0534

25/11/2010

12,50

8TDT

37

Tạ Mạnh

Hùng

TB  0542

16/07/2010

0,00

 

38

Lê Khánh

Hưng

TC1 0543

25/04/2010

1,50

 

39

Ngô Hoàng Thái

Hưng

TDOA0544

04/03/2010

14,00

8TDT

40

Phạm Kim

Hương

TDOA0100

  -   -

4,00

 

41

Dương Hoàng Phúc

Huy

TDOA0536

13/04/2010

3,50

 

42

Lê Nguyễn Đăng

Huy

TDOA0537

06/10/2010

2,00

 

43

Nguyễn Lê Minh

Huy

TP1 0538

12/10/2010

4,00

 

44

Nguyễn Minh

Huy

TDOA0539

12/11/2010

1,00

 

45

Nguyễn Quang

Huy

TDOA0540

14/10/2010

7,50

 

46

Nguyễn Tiến

Huy

TDC 0541

01/07/2010

9,50

8TDT

47

Hồ Khải

Kế

TDOA0546

17/03/2010

11,75

8TDT

48

Lê Minh

Khang

TDOA0547

21/06/2010

3,50

 

49

Nguyễn Tích

Khang

TDOA0548

21/11/2010

3,00

 

50

Thạch Đặng Minh

Khang

TDOA0549

19/02/2010

14,25

8TDT

51

Trần Minh

Khang

TP1 0632

08/11/2010

6,50

 

52

Nguyễn Ngân

Khánh

TDOA0551

17/08/2010

2,00

 

53

Nguyễn Đăng

Khôi

TDOA0554

09/06/2010

11,50

8TDT

54

Nguyễn Duy

Khôi

TDOA0553

11/06/2010

8,00

 

55

Châu Ngọc Trường

Lâm

TC1 0625

29/12/2010

11,00

8TDT

56

Nguyễn Đỗ Quỳnh

Lâm

TDOA0556

15/01/2010

1,50

 

57

Nguyễn Thanh

Lan

K3  0555

18/07/2010

6,00

 

58

Hồ Ngọc Khánh

Linh

TDOA0558

05/04/2010

1,00

 

59

Ngô Đặng Khánh

Linh

TDOA0557

10/09/2010

8,75

 

60

Nguyễn Phương

Linh

TDOA0559

10/02/2010

10,50

8TDT

61

Nguyễn Văn

Lộc

TDOA0628

28/07/2010

2,00

 

62

Lê Nam

Long

TDOA0560

14/04/2010

9,00

8TDT

63

Phương Trịnh Thanh

Long

TDOA0561

21/10/2010

0,00

 

64

Trần Gia

Mẫn

T2  0562

16/08/2010

0,00

 

65

Nguyễn

Minh

T3  0563

11/11/2010

4,50

 

66

Nguyễn Quang

Minh

TDOA0564

18/06/2010

0,00

 

67

Nguyễn Trần Tú

Minh

TC1 0565

30/10/2010

3,50

 

68

Phạm Nguyễn Nhật

Minh

TDOA0566

29/01/2010

13,50

8TDT

69

Trần Bình

Minh

TDOA0567

09/01/2010

12,00

8TDT

70

Lê Hoàng

Nam

TP1 0568

18/07/2010

4,00

 

71

Thái Vân

Nam

TDOA0570

17/04/2010

5,00

 

72

Nguyễn Huỳnh

Nauy

TDOA0571

31/03/2010

14,00

8TDT

73

Lưu Ngọc

Ngân

TDOA0572

30/07/2010

8,00

 

74

Nguyễn Thiên

Ngân

TDOA0573

25/04/2010

7,50

 

75

Châu Ngọc Xuân

Nghi

T1  0574

20/02/2010

0,00

 

76

Nguyễn Vũ Thanh

Ngọc

TC1 0575

18/03/2010

11,50

8TDT

77

Nhan Lâm Bảo

Ngọc

TDOA0576

18/12/2010

6,50

 

78

Trương Phạm Khánh

Ngọc

TDOA0577

27/02/2010

14,00

8TDT

79

Háu Phương Trường

Nguyên

TC1 0578

26/12/2010

2,50

 

80

Lê Hoàng

Nguyên

TDOA0579

31/05/2010

2,00

 

81

Nguyễn Vũ Khôi

Nguyên

TP1 0581

18/10/2010

20,00

8TDT

82

Võ Phương

Nhi

TC1 0582

27/05/2010

3,50

 

83

Đinh Tuấn

Phong

TD1 0583

29/01/2010

5,00

 

84

Nguyễn Song

Phúc

TDOA0586

19/06/2010

10,25

8TDT

85

Trương Trọng

Phúc

TDOA0588

15/01/2010

1,50

 

86

Đỗ Hoàng Mai

Quân

TDOA0589

09/12/2010

13,50

8TDT

87

Trà Long

Quân

TDC 0590

12/02/2010

5,50

 

88

Nguyễn Ngọc Khánh

Quỳnh

ND2 0591

12/07/2010

5,50

 

89

Nguyễn Vũ

Quỳnh

KM1 0592

01/07/2010

0,00

 

90

Trần Thị Phương

Quỳnh

TDOA0593

18/05/2010

12,00

8TDT

91

Võ Ngọc Phương

Quỳnh

TM1 0594

10/12/2010

5,50

 

92

Lê Minh

Sơn

TC1 0595

13/09/2010

1,50

 

93

Nguyễn Long

Sơn

TDOA0596

15/01/2010

3,50

 

94

Đặng Thành

Tài

TDOA0597

29/03/2010

4,00

 

95

  Tấn

Tài

TDOA0598

21/04/2010

11,00

8TDT

96

Nguyễn Ngọc

Thạch

TDOA0600

03/01/2010

6,00

 

97

Phạm Chí

Thanh

TDOA0550

08/09/2010

0,00

 

98

Huỳnh Trí

Thành

TDOA0599

08/02/2010

8,00

 

99

Huỳnh Phương

Thảo

TC2 0634

19/04/2010

2,50

 

100

Trương Hướng

Thiện

TC2 0630

20/04/2010

4,00

 

101

Nguyễn Hữu

Thịnh

TDOA0601

18/09/2010

0,00

 

102

Thiều Phúc

Thịnh

TDC 0602

30/12/2010

3,00

 

103

Đinh Thị Anh

Thư

TDOA0604

18/08/2010

2,00

 

104

Trần Ngọc Anh

Thư

TP1 0605

07/02/2010

0,00

 

105

Phạm Vũ Phương

Thùy

TDOA0603

01/01/2010

3,50

 

106

Phan Ngọc An

Thy

TDOA0606

06/12/2010

11,50

8TDT

107

 Nguyễn Thiện

Toàn

TDOA0607

26/06/2010

6,00

 

108

Lê Ngọc

Trâm

TDOA0608

17/06/2010

10,00

8TDT

109

Nguyễn Thị Thùy

Trâm

TDC 0609

14/12/2010

0,00

 

110

Phan Ngọc Bảo

Trâm

TDOA0610

08/06/2010

16,50

8TDT

111

Lê Hoàng Bảo

Trân

TDOA0611

18/02/2010

11,00

8TDT

112

Lê Huỳnh Bảo

Trân

TD1 0633

01/01/2010

2,50

 

113

Hà Lê

Trí

TDOA0631

10/02/2010

3,50

 

114

Mai Đức

Trí

TDOA0614

30/03/2010

11,00

8TDT

115

Nguyễn Phan Quốc

Trí

TDOA0615

12/07/2010

4,00

 

116

Hoàng Ngọc Phương

Trinh

TDOA0612

09/07/2010

0,00

 

117

Khấu Nguyễn Mỹ

Trinh

TDOA0613

13/03/2010

7,50

 

118

Lê Thảo

Trúc

TDOA0616

01/12/2010

9,00

8TDT

119

Nguyễn Khoa

Trường

TDOA0617

27/12/2010

5,50

 

120

Lê Anh

Tuấn

TDOA0618

10/08/2010

6,00

 

121

Dư Ngọc Cát

Tường

TP1 0619

14/06/2010

7,50

 

122

Nguyễn Khoa Hải

Uyên

TDOA0620

18/07/2010

5,50

 

123

Trần Lê Phương

Uyên

TDOA0621

04/02/2010

14,00

8TDT

124

Vũ Tường

Vi

TDOA0622

04/03/2010

10,00

8TDT

125

Nguyễn Trần Hào

Việt

TM1 0102

21/08/2010

4,00

 

126

Trần Chấn

Vỹ

TDOA0623

27/08/2010

8,50

 

127

Nguyễn Ngọc

Yến

TDOA0624

10/04/2010

6,00

 
(Theo TRUONG218)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
© Copyright 2011 - Trường Bồi Dưỡng Văn Hóa 218 Lý Tự Trọng || NukeViet || FACEBOOK: https://www.facebook.com/truong218ltt