STT SBD HO TEN ANH VAN TOAN HOAC VANC SINHC ANHC TINC TOANC LYC TCT TCTI TCTT TCL TCLT TCH TCS TCST TCA TCV TCKC TCT2 TCL2 TCLT2 TCH2 TCS2 TCST2 TCA2 TCV2 LỚP HỌC TẠI TRƯỜNG 218 KẾT QUẢ
MH1 MH2 MH3 MH4 MH5
1 190005 Bùi Tấn Quốc An 7.80 5.25 10.00           4.75   32.55                   23.05                 TC1         KC_NK
2 190007 Dương Khánh An 6.20 5.50 9.00           4.25   29.20   29.20   29.20     29.20     20.70 29.20   29.20     29.20     TDT TDT2         T_NK2;LT_NK2;ST_NK2
3 190011 Hoàng Ngọc Thụy An 6.80 6.00 6.50   4.50   2.90                       25.10 28.30 19.30             25.10 28.30   L5 H8     V_NK2
4 190129 Nguyễn Duy Anh 9.50 5.50 8.75       6.00             0.00         35.75   23.75   0.00         35.75   TC2     NDT   A_NK;KC_NK
5 190144 Nguyễn Khuê Thảo Anh 9.80 7.00 7.25 2.50     6.75                 29.05     37.55   24.05       29.05     37.55   TC3     NDT VC H_NK;A_NK;KC_NK
6 190213 Trương Phương Anh 6.70 6.00 9.00           3.00   27.70   27.70   27.70     27.70     21.70 27.70   27.70     27.70     TDT2         KC_NK
7 190150 Nguyễn Minh Anh 8.90 5.50 7.50       3.30                       28.50   21.90             28.50           VDT KC_NK
8 190128 Nguyễn Công Nam Anh 3.70 6.00 9.50           3.75   26.70   26.70               19.20 26.70   26.70           TC1         LT_NK2
9 190058 Bùi Nguyễn Duy Anh 5.40 5.00 9.50           5.75   31.40   31.40   31.40     31.40     19.90 31.40   31.40     31.40     TDT TDT1         ST_NK
10 190097 Lê Đỗ Minh Anh 6.90 5.25 9.00           5.00   31.15   31.15   31.15     31.15     21.15 31.15   31.15     31.15     TDT1         ST_NK
11 190091 Huỳnh Quang Bảo Anh 7.20 5.00 8.75       2.60   3.75   28.45   28.45   28.45     28.45 26.15   20.95 28.45   28.45     28.45 26.15   TDT TDT1       VC T_NK2;LT_NK2;ST_NK2
12 190257 Lê Hùng Việt Bảo 8.80 6.42 10.00 3.25                       31.72         25.22       31.72         TC1   HDT   V4 H_NK;KC_NK
13 190275 Nguyễn Trọng Duy Bảo 8.60 6.25 7.50 3.00     3.60                 28.35     29.55   22.35       28.35     29.55   TC2   HDT     H_NK;KC_NK
14 190289 Trần Tường Ngọc Bảo 4.70 6.50 9.75 2.25 3.75                     25.45       28.45 20.95       25.45       28.45 TC1   HDT     H_NK2;V_NK2
15 190249 Bùi Thái Bảo 4.20 4.75 9.75           5.00   28.70   28.70               18.70 28.70                 LD1       T_NK2
16 190270 Nguyễn Minh Bảo 7.00 4.75 7.00           4.75   28.25   28.25   28.25     28.25     18.75 28.25   28.25     28.25     TDT TDT2         T_NK2;LT_NK2;ST_NK2
17 190375 Đặng Thành Công 8.20 6.25 8.50 1.75     2.50   3.00   28.95         0.00   28.95 27.95   22.95 28.95     0.00   28.95 27.95   TB1     NB1 VB1 KC_NK
18 190347 Trần Hoàng Minh Châu 9.60 6.75 8.75   5.00   6.50   4.50   34.10               38.10 35.10 25.10             38.10   TDT TDT1         T_NK;A_NK;V_NK;KC_NK
19 190335 Nguyễn Bảo Châu 7.00 5.75 7.25   1.50       3.75   27.50                 0.00 20.00 27.50             0.00 TC1         T_NK2
20 190373 Vơ Minh Chương 6.30 5.25 10.00           7.25   36.05   36.05   36.05     36.05 0.00   21.55 36.05   36.05     36.05 0.00   TDT1 ~2       T_NK;TIT_NK;LT_NK;ST_NK
24 190392 Nguyễn Công Danh 7.80 6.00 8.50             8.25       38.80             22.30                   LDT       L_NK;KC_NK
26 190399 Nguyễn Vơ Di 9.00 6.25 10.00       4.95 0.00 5.50   36.25 0.00 36.25           35.15   25.25 36.25           35.15   TDT1         T_NK;TIT_NK;A_NK;KC_NK
28 190412 Huỳnh Tuyết Dinh 6.50 6.25 6.00   5.00                             28.75 18.75               28.75 TC1         V_NK2
29 190413 Lê Trần Bích Du 6.40 5.75 8.50   3.75   1.85                       0.00 28.15 20.65             0.00 28.15 TC1 L1       V_NK2
34 190433 Nguyễn Quang Dũng 8.20 4.50 6.75 4.25                       27.95         19.45       27.95         ~C3         H_NK2
35 190426 Huỳnh Tấn Dũng 5.50 5.00 9.25           4.75   29.25   29.25   29.25     29.25     19.75 29.25               TDT TDT1       VC T_NK2
36 190489 Lê Hoàng Tuấn Dương 8.40 6.25 8.75           5.00   33.40   33.40   33.40     33.40     23.40 33.40   33.40     33.40     TDT TDT1         TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
37 190455 Nguyễn Bảo Khánh Duy 8.20 4.25 8.00       3.95   0.25   0.00               28.35   20.45 0.00           28.35   T8         A_NK2
21 190509 Lưu Khánh Đan 7.50 4.75 8.75             7.50       36.00             21.00                 TC1 LDT H5 NC   L_NK
25 190531 Nguyễn Hồng Đạt 9.00 6.25 9.25       3.60   5.00   34.50   34.50         34.50 31.70   24.50                 TDT1         T_NK;TIT_NK;ST_NK;KC_NK
22 190546 Bùi Vũ Thiên Đăng 9.20 4.00 7.25       4.45                       29.35   20.45             29.35   TDC     NDT   A_NK2
23 190547 Lê Hải Đăng 7.90 5.50 7.00   4.00   2.50                       25.40 28.40 20.40             25.40 28.40 T1         V_NK2
27 190558 Nguyễn Lam Điền 8.50 5.75 10.00           5.00   34.25                   24.25                 ~1     ~3   T_NK;KC_NK
30 190574 Nguyễn Anh Đức 7.50 6.75 9.00           4.25   31.75   31.75               23.25 31.75               TDT1         KC_NK
31 190591 Vơ Anh Đức 7.60 6.25 9.00 3.75     2.65   4.50   31.85   31.85   31.85 30.35   31.85 28.15   22.85 31.85   31.85 30.35   31.85 28.15   TC1   &H2 NC &V2 LT_NK;H_NK;ST_NK;KC_NK
32 190577 Nguyễn Huy Đức 8.90 6.00 9.50       4.10   4.75   33.90       33.90       32.60   24.40                 TC3 L1 H1     T_NK;LT_NK;KC_NK
33 190575 Nguyễn Anh Đức 7.50 6.25 8.75           6.75   36.00   36.00   36.00     36.00     22.50                 TDT1         T_NK;TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
38 190629 Nông Minh 8.80 5.50 9.25           2.00 7.00 0.00   0.00 37.55 0.00     0.00     23.55                 TC1         L_NK;KC_NK
39 190625 Nguyễn Phạm Ngân 3.90 6.75 8.25     5.13     1.50   0.00           29.16 0.00     18.90 0.00       29.16 0.00     TC1 L5       S_NK2
40 190715 Trương Gia Hân 9.40 6.33 8.50       4.50                       33.23   24.23             33.23   TC1       VC KC_NK
41 190696 Lữ Phạm Gia Hân 6.70 5.75 8.00   4.50   1.55     4.00       28.45         0.00 29.45 20.45   28.45         0.00 29.45 TC3 LDT H5     L_NK2;V_NK2
42 190654 Nguyễn Hiếu Hạnh 8.00 6.25 7.50 2.50                       26.75         21.75                     HDT     KC_NK
43 190731 Vơ Minh Hiển 8.60 6.00 9.00 3.50         2.25   28.10         30.60   28.10     23.60                     HDT     H_NK;KC_NK
44 190746 Nguyễn Trọng Hiếu 7.70 6.00 9.75           6.75   36.95             36.95     23.45                 TDT TDT1         T_NK;ST_NK;KC_NK
45 190750 Trần Mạnh Hiếu 6.20 5.00 8.75       1.65   3.75   27.45               0.00   19.95 27.45           0.00   TC1         T_NK2
46 190761 Lê Mỹ Kim Hoa 8.40 6.50 9.00       3.20   3.00 2.75 29.90     29.40 29.90       30.30   23.90 29.90 29.40         30.30   TDT2         KC_NK
47 190799 Nguyễn Minh Hoàng 9.60 5.50 8.50       4.95                       33.50   23.60                 TC2   H4 NDT   KC_NK
48 190781 Đặng Đoàn Đức Hoàng 7.50 6.25 10.00             7.25       38.25             23.75                 TDT2         L_NK;KC_NK
49 190789 Hồng Đức Hoàng 6.60 5.50 10.00           5.00   32.10       32.10     32.10     22.10                 TDT TDT1         LT_NK;ST_NK;KC_NK
50 190824 Huân 8.00 4.50 8.50 4.50     2.90   3.00   27.00   27.00   27.00 30.00   27.00 26.80   21.00 27.00   27.00 30.00   27.00 26.80   TC1         H_NK
51 190836 Nguyễn Tuấn Hùng 7.80 5.50 9.75           4.75   32.55   32.55   32.55     32.55     23.05                 TDT TDT1 ~7 ~2   V4 LT_NK;ST_NK;KC_NK
52 190921 Trần Quốc Hưng 6.40 5.50 9.25   3.50       2.50   26.15   26.15   26.15     26.15   28.15 21.15 26.15   26.15     26.15   28.15 T1         LT_NK2;ST_NK2;V_NK2
53 190928 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hương 7.20 5.75 8.25 3.75                       28.70         21.20                 TC2   HDT     H_NK
54 190925 Hoàng Quỳnh Hương 8.90 6.75 8.75 3.25                       30.90         24.40                 TDT2         H_NK;KC_NK
55 190932 Nguyễn Phước Ngọc Hương 8.30 7.00 9.00       2.10   5.25   34.80   34.80   34.80     34.80 28.50   24.30                 TDT TDT2   H2 NC V2 T_NK;TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
56 190881 Phạm Trần Quang Huy 7.50 5.50 10.00 2.25                       27.50         23.00                 TC2   H4 N2   KC_NK
57 190885 Tạ Quốc Huy 8.30 5.50 8.50     3.63                     29.56       22.30         29.56       TC2   H4   V3 KC_NK
58 190891 Triệu Gia Huy 5.00 6.50 9.75           5.00   31.25   31.25   31.25     31.25     21.25 31.25               TDT TDT2     N2 VC ST_NK
59 191187 Lê Trung Kiên 7.60 6.50 8.75       3.30                       29.45   22.85                 TPB1         KC_NK
60 191205 Nguyễn Anh Kiệt 7.40 5.00 10.00           6.00   34.40   34.40   34.40     34.40     22.40 34.40   34.40     34.40     TDT TDT1         T_NK;TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
61 190953 Nguyễn Trung Khải 9.40 5.00 8.00       5.20                       32.80   22.40                 TC2 L5 H4     KC_NK
62 190988 Tống Duy Khang 9.50 5.75 6.25       6.55                       34.60   21.50                   L3       A_NK
63 190963 Huỳnh Nguyễn Minh Khang 9.00 4.75 9.00       4.50                       31.75   22.75             31.75   T1   H3 NDT V2 KC_NK
64 190985 Phạm Bá Nhật Khang 7.50 6.50 8.50   3.75       3.00   28.50   28.50   28.50         30.00 22.50 28.50   28.50         30.00 TC1         KC_NK
65 191010 Nguyễn Tuấn Khanh 9.40 5.75 8.50       5.50                       34.65   23.65             34.65   TP1         A_NK;KC_NK
66 191048 Vơ Gia Khánh 9.10 5.25 7.50       5.45                       32.75   21.85                 TP2       VP1 KC_NK
67 191091 Nguyễn Khánh Khoa 7.90 5.25 9.00 3.50                       29.15         22.15                     HDT     H_NK;KC_NK
68 191102 Trần Đăng Khoa 8.50 5.50 7.00     5.00                     31.00       21.00                 TC1         S_NK
69 191087 Nguyễn Đông Khoa 6.80 5.00 6.50     3.13                     24.56       18.30         24.56       TD2   HD3 ND2 VD2 S_NK2
70 191272 Lê Trần Khánh Linh 6.70 6.00 8.75 2.00         4.75   30.95         0.00   30.95     21.45 30.95     0.00   30.95     TDT1         ST_NK
71 191290 Nguyễn Tạ Khánh Linh 9.00 6.50 8.50   5.00   3.40                       30.80 34.00 24.00             30.80 34.00       NDT   V_NK;KC_NK
72 191301 Thái Ngọc Linh 8.70 6.50 9.25   6.50                             37.45 24.45                 TC1         V_NK;KC_NK
73 191396 Nguyễn Minh Mẫn 9.50 6.50 6.00   4.00   4.70                       31.40 30.00 22.00                       NDT   KC_NK
74 191438 Ngô Hoàng Nhật Minh 9.50 5.75 8.75       6.05                       36.10   24.00                 T1         A_NK;KC_NK
75 191473 Trần Anh Minh 7.90 6.00 9.75       2.75                       29.15   23.65                 TC1       VC KC_NK
76 191418 Hàng Gia Minh 7.60 5.00 6.75             4.00       27.35             19.35   27.35             TD1 LDT       L_NK2
77 191421 Hoàng Túy Minh 9.20 3.83 10.00           7.50   38.03   38.03   38.03           23.03                 TDT TDT1         T_NK;TIT_NK;LT_NK;KC_NK
78 191429 Lê Quang Minh 6.50 5.00 10.00           6.00   33.50   33.50   33.50           21.50 33.50               TC1 TDT2         TIT_NK;LT_NK
79 191440 Nguyễn Anh Minh 7.50 5.75 9.75           5.00   33.00   33.00   33.00     33.00 0.00   23.00 33.00   33.00     33.00     TDT TDT1     NC   TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
80 191478 Trần Quang Minh 6.30 6.00 10.00           5.50   33.30   33.30   33.30     33.30     22.30                 TDT TDT1       VC TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
81 191452 Nguyễn Lại Công Minh 7.00 5.50 9.00   3.50       2.50   26.50   26.50             28.50 21.50 26.50             28.50 TDC         V_NK2
82 191506 Nguyễn Hà My 7.20 5.75 9.00       2.75                       27.45   21.95                 TC2       V3 KC_NK
83 191572 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 8.00 5.75 8.25       2.40                       26.80   22.00                 TC1         KC_NK
84 191591 Đinh Phạm Bảo Nghi 9.60 6.75 9.00   6.50   5.00                       35.35 38.35 25.35             35.35 38.35       NDT   AK_A_NK;V_NK;KC_NK
85 191605 Nguyễn Nhật Nghi 8.30 7.00 7.25       2.95                       28.45   22.55             28.45   TC3 L1 H1     KC_NK
86 191598 Nghiêm Phạm Vỹ Nghi 8.70 5.75 8.75           4.50   32.20   32.20   32.20           23.20                 TDT TDT1 L1 H1     LT_NK;KC_NK
87 191590 Đinh Nguyễn Phương Nghi 6.20 5.00 9.75   4.25       6.50   33.95   33.95   33.95     33.95   29.45 20.95                 TDT TDT2         T_NK;TIT_NK;LT_NK;ST_NK
88 191613 Thang Huỳnh Phương Nghi 8.20 6.50 7.75   4.75   3.20                       28.85 31.95 22.45                 T3   H6 N1 VDT V_NK;KC_NK
89 191631 Trần Đại Nghĩa 8.70 5.25 9.50       3.20   4.75   32.95   32.95   32.95     32.95 29.85   23.45 32.95   32.95     32.95 29.85   TDT TDT2       V4 TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
90 191635 Châu Nguyễn Bích Ngọc 7.20 7.25 7.25   3.75   2.65                       27.00 29.20 21.70                 T3   H6 N1   KC_NK
91 191680 Đoàn Đ́nh Nguyên 9.50 6.25 9.00       6.90                       38.55   24.75             38.55         NDT   A_NK;KC_NK
92 191715 Phan Trung Nguyên 6.90 6.25 9.00 4.00                       30.15         22.15       30.15         TC1         H_NK;KC_NK
93 191751 Trương Thụ Nhân 8.50 6.00 9.00   3.00   1.80   3.50   30.50   30.50   30.50     30.50 0.00 29.50 23.50 30.50   30.50     30.50 0.00 29.50 TDT1         KC_NK
94 191764 Nguyễn Tường Minh Nhật 6.50 6.00 10.00           2.75   28.00   28.00   28.00     28.00     22.50                 TC1         KC_NK
95 191763 Nguyễn Phúc Minh Nhật 5.80 5.00 9.50             6.25       32.80             20.30   32.80             TDT         L_NK
96 191791 Lư Bửu Nhi 9.00 7.75 7.75       4.50                       33.50   24.50                   L5       KC_NK
97 191809 Nguyễn Thị Yến Nhi 6.00 5.75 9.25           5.00   31.00             31.00     21.00 31.00         31.00     TDT TDT2       VC ST_NK
98 191770 Cao Tuệ Nhi 6.70 4.75 8.00       1.90   4.00   27.45   27.45           0.00   19.45 27.45           0.00   T1 L7 H3     T_NK2
99 191894 Ngô Hưng Phát 8.60 6.25 9.00       4.00   3.00   29.85   29.85           31.85   23.85                 TDT1         KC_NK
100 191909 Hoàng Văn Phi 6.20 6.50 8.00   4.75                           0.00 30.20 20.70             0.00 30.20 TC2         V_NK2
101 191941 Vơ Minh Thiên Phú 8.20 5.00 6.50 2.25     3.65                 24.20     27.00   19.70       24.20     27.00       HDT     H_NK2
102 191958 Lê Hữu Phúc 6.50 6.00 8.25 1.50         1.25 6.75 0.00   0.00 34.25 0.00 0.00   0.00     20.75 0.00 34.25 0.00 0.00   0.00     TC1 LDT H2   VC L_NK
103 191947 Đặng Minh Phúc 4.60 6.00 7.25           5.00   27.85   27.85   27.85     27.85     17.85 27.85   27.85     27.85     TC2         T_NK2;LT_NK2;ST_NK2
104 191977 Phạm Gia Phúc 5.90 5.75 8.75   5.50       4.00   28.40   28.40   28.40     28.40   31.40 20.40 28.40   28.40     28.40   31.40 TDT TDT2         T_NK2;LT_NK2;ST_NK2;V_NK2
105 191966 Nguyễn Hoàng Phúc 7.50 5.50 7.75         6.25 3.25     33.25 27.25               20.75                 TP1       VP1 TI_NK
106 192014 Nguyễn Gia Phương 8.70 5.00 6.00       5.30                       30.30   19.70             30.30         NDT   A_NK2
107 192011 Lục Ngọc Phương 8.60 6.25 9.00       2.90   3.50 5.50 30.85     34.85 30.85       29.65   23.85                 TDT L3 H7     L_NK;KC_NK
108 192113 Trần Anh Quân 8.50 5.00 9.00       3.85   4.25   31.00   31.00   31.00     31.00 30.20   22.50 31.00   31.00     31.00 30.20   TC1     NC VB2 ST_NK;KC_NK
109 192086 Lê Hải Long Quân 8.30 6.00 10.00       3.45   6.50   37.30   37.30   37.30       31.20   24.30 37.30   37.30       31.20   TDT2         T_NK;TIT_NK;LT_NK;KC_NK
110 192054 Phạm Phú Quang 9.60 5.25 8.50       5.75                       34.85   23.35             34.85   TP1   H1   ~PB1 A_NK;KC_NK
111 192052 Nguyễn Vinh Quang 9.70 5.75 9.75       5.65   5.00   35.20   35.20   35.20       36.50   25.20 35.20               TDT TDT1   H5   VC T_NK;TIT_NK;LT_NK;A_NK;KC_NK
112 192121 Lê Bùi Nguyễn Quốc 8.90 5.25 9.00 3.00     2.30                 29.15     27.75   23.15       29.15     27.75   TC1 L1 HDT     H_NK;KC_NK
113 192179 Phạm Hoàng Sơn 8.80 5.50 9.75           9.75   43.55                   24.05                 TDT1         TK_T_NK;KC_NK
114 192208 Phạm Minh Tâm 6.30 5.75 10.00           4.50   31.05   31.05   31.05     31.05     22.05 31.05   31.05           TDT TDT1         ST_NK;KC_NK
115 192205 Nguyễn Minh Tâm 7.00 4.00 8.25           4.75   28.75   28.75   28.75     28.75     19.25 28.75   28.75     28.75     TDT2         T_NK2;LT_NK2;ST_NK2
116 192210 Trần Công Tâm 7.10 4.50 8.25   4.75 1.63 2.80   2.50   24.85   24.85   24.85   0.00 24.85 25.45 29.35 19.85 24.85   24.85   0.00 24.85 25.45 29.35 TDT2         V_NK2
117 192219 Nguyễn Thành Tân 8.10 5.50 8.50   4.50         4.75       31.60           31.10 22.10                 TDT   H3   VP2 KC_NK
118 192486 Phạm Văn Toại 8.40 6.00 9.00             2.25       27.90             23.40   27.90             TDC         KC_NK
119 192494 Trần Cẩm Toàn 3.80 4.75 7.50 4.25 3.00                     24.55       22.05 16.05       24.55       22.05 TC3 L1       H_NK2
120 192641 Nguyễn Minh 8.90 6.50 7.75 4.00 5.00                     31.15       33.15 23.15       31.15       33.15 TC1 L2 H5  HDT NC V2 H_NK;V_NK;KC_NK
121 192632 Châu Hoàng 5.20 5.25 8.25             4.75       28.20             18.70   28.20             TC2 LDT     V3 L_NK2
122 192640 Nguyễn Lê Vân 7.10 6.25 9.25       1.50   6.00   34.60   34.60   34.60     34.60 0.00   22.60 34.60   34.60     34.60 0.00   TDT TDT2 L3 H1     T_NK;TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
123 192668 Trần Anh Tuấn 9.30 6.25 7.50       5.45                       33.95   23.05             33.95   TC3 L3       KC_NK
124 192660 Nguyễn Tuấn 6.90 5.25 8.00             4.00       28.15             20.15   28.15             TDC     ND2 VD1 L_NK2
125 192676 Mai Hữu Tùng 5.90 6.50 9.00           3.25   27.90             27.90     21.40 27.90         27.90     TC1       VC T_NK2;ST_NK2
126 192678 Nguyễn Sơn Tùng 7.10 6.00 10.00           5.00   33.10   33.10   33.10     33.10     23.10 33.10               TDT TDT1   H5     TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
127 192229 Đỗ Ngọc Quư Thanh 9.20 5.75 8.00 4.25     4.70                 31.45     32.35   22.95       31.45     32.35   TDT2         H_NK;KC_NK
128 192248 Lê Hữu Thành 7.60 6.00 9.00       1.75   3.25   29.10   29.10   29.10       0.00   22.60                   L4 H1     KC_NK
129 192265 Lê Minh Vy Thảo 7.80 4.92 8.75 3.25                       27.97         21.47       27.97             HDT     H_NK2
130 192325 Nguyễn Gia Thịnh 8.90 7.75 8.50           3.25 6.25 31.65   31.65 37.65 31.65     31.65   0.00 25.15 31.65 37.65 31.65     31.65   0.00 TDT TDT1         L_NK;ST_NK;KC_NK
131 192324 Lâm Thành Thịnh 8.40 5.50 10.00       3.20   5.25   34.40   34.40   34.40     34.40 30.30   23.90 34.40   34.40       30.30   TDT1 ~2       T_NK;TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
132 192347 Phan Ngọc Anh Thơ 8.40 5.75 8.25       3.00                       28.40   22.40             28.40   TDC         KC_NK
133 192401 Nguyễn Minh Thư 7.80 6.50 10.00             3.50       31.30             24.30                   LDT       KC_NK
134 192410 Nguyễn Phạm Anh Thư 6.50 5.50 7.25             4.25       27.75             19.25   27.75             T1         L_NK2
135 192352 Phạm Như Thuần 9.40 4.58 9.00       3.15   4.50   31.98   31.98   31.98     31.98 29.28   22.98 31.98