DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG 218LTT TRÚNG TUYỂN VÀO PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU

SBD HỌ VÀ TÊN TOAN ANH VAN TOAN
CH
TIN
CH
LY
CH
HOA
CH
SINH
CH
ANH
CH
VAN
CH
Các môn học tại trung tâm Kết quả
MH1 MH2 MH3 MH4 MH5
200009 Hoàng Thị Hoài  An 9.00 7.70 6.75 5.50             TDT1   H6     T_NK;TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
200027 Nguyễn Phước  An 7.50 7.80 5.00 2.50             TDT2         KC_NK
200075 Bùi Nguyễn Linh  Anh 6.50 5.60 6.75             5.50         VDT V_NK2
200132 Nguyễn Hoàng Phương  Anh 5.50 8.10 5.75           5.45         NDT   KC_NK
200140 Nguyễn Lan  Anh 5.00 7.30 6.50     2.75       4.00 TC1         V_NK2
200150 Nguyễn Nhật  Anh 9.50 8.80 5.75 5.25         4.30 V TDT1         T_NK;TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
200155 Nguyễn Phan Quỳnh  Anh 5.00 9.40 6.50           7.35         NDT   A_NK;KC_NK
200167 Phạm Hoàng Trang  Anh 8.25 8.40 6.00     2.25           LDT       L_NK;KC_NK
200170 Phạm Minh  Anh 9.00 8.10 6.50 3.50             TDT2         LT_NK;ST_NK;KC_NK
200178 Phùng Thị Phương  Anh 6.00 8.50 6.00           5.95 5.25 TC2     NDT   V_NK;KC_NK
200196 Trịnh Bảo Minh  Anh 7.75 5.00 5.00 2.75             TC1     N2 VP1 ST_NK2
200238 Dương Khôn  Bảo 10.00 8.10 6.00 4.75           V TDT1-TC1 L5   N2   T_NK;TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
200241 Hoàng Tôn  Bảo 7.00 9.30 5.50 6.75     8.50   7.10   TDT1         T_NK;H_NK;A_NK;KC_NK
200239 Hồ Phan Gia  Bảo 7.75 5.90 5.00 2.00     3.50       TC3 L5 H4  HDT ~B2 V1 H_NK2
200269 Trần Quốc  Bảo 7.25 5.70 5.75 2.75             TDT2-TC1         LT_NK2;ST_NK2
200270 Trịnh Gia  Bảo 6.75 7.30 6.75 0.00         3.95   TC2   H2     KC_NK
200304 Hứa Bảo  Châu 5.75 9.60 6.00           8.30   TC1       VC A_NK;KC_NK
200307 Lê Hoàng Bảo  Châu 7.25 8.30 6.75           6.25   TP1         KC_NK
200343 Nguyễn Phúc  Chương 10.00 9.30 6.50 5.00 7.60       6.00   TDT2         T_NK;TIT_NK;TI_NK;LT_NK;ST_NK;A_NK;KC_NK
200354 Trương Quốc  Cường 9.75 6.20 5.75 6.25             TDT1         T_NK;TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
200363 Nguyễn Sĩ  Đan 8.25 4.70 5.75       3.75     4.00 TDT2         H_NK2;V_NK2
200375 Lê Quang  Đăng 6.50 8.70 4.00       5.75         L3 H6     H_NK;KC_NK
200390 Trần Nguyễn Thanh  Danh 10.00 8.80 6.25 10.00             TDT1         T_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
200406 Nguyễn Thành  Đạt 9.50 7.40 6.50 6.50             TDT1         T_NK;TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
200426 Cổ Thành  Đoàn 8.00 9.10 6.00 5.75         5.30   TDT1   H6   VC T_NK;KC_NK
200437 Đoàn Nguyên  Đức 5.00 7.30 4.50       4.50   3.80   TC2     ND1 VP2 H_NK2
200457 Kiều Thị Thùy  Dung 6.75 7.30 6.75             4.50 TC2         KC_NK
200470 Nguyễn Lê Hoàng  Dũng 7.25 5.90 6.75       5.00       T1  T2   HDT   V3 KC_NK
200477 Nguyễn Xuân  Dũng 6.50 8.00 5.25       4.00   5.30   TB1   H1     KC_NK
200481 Trần Trung  Dũng 6.25 6.70 5.75 3.75             TDT1         T_NK2
200483 Đào Ngọc Thế  Dương 8.25 9.00 7.00           6.65   TC3         A_NK;KC_NK
200504 Trần Thái  Dương 6.75 7.30 4.75 4.25         3.25   TDT1 L5 H4 N2 VC T_NK2;LT_NK2
200507 Đỗ Thế  Duy 5.50 6.90 6.00 1.50         3.20 4.00 TC3         V_NK2
200526 Nguyễn Thế  Duy 7.25 8.30 6.75     5.75     4.75     LDT       L_NK;KC_NK
200529 Phạm Đức  Duy 8.00 6.70 7.00     3.50         TC1 LDT H3   VC L_NK;KC_NK
200555 Nguyễn Ngọc Lương  Giang 3.25 9.00 7.25           5.65   TC3     NDT   KC_NK
200588 Trần Ngọc Khánh  5.75 7.70 6.25           3.65 5.00         VDT KC_NK
200589 Bùi Quang Nam  Hải 7.50 5.30 5.75 2.25             TC2   H4   V4 LT_NK2
200591 Nguyễn Khắc Hồng  Hải 7.25 9.10 5.75 5.50   4.00     7.10   TDT1         T_NK;TIT_NK;L_NK;LT_NK;ST_NK;A_NK;KC_NK
200610 Nguyễn Gia  Hân 5.50 9.70 5.75   9.00       7.20 5.25 TC1         TI_NK;V_NK;KC_NK
200657 Nguyễn Tuấn  Hiệp 9.75 7.40 4.75 7.50         V   TDT1         T_NK;LT_NK;KC_NK
200666 Mai Khắc  Hiếu 9.75 8.20 5.75 6.00             TDT2 L1       T_NK;TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
200673 Phạm Trung  Hiếu 7.50 5.70 5.25 4.75             TDT1       VC T_NK2;LT_NK2;ST_NK2
200713 Trương Công Huy  Hoàng 9.75 9.20 8.00 9.50           V TDT1         AK_T_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
200737 Đỗ Hoàng Duy  Hưng 7.25 6.40 6.50 5.25             TDT1       VC TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
200748 Nguyễn Khánh  Hưng 7.75 6.90 6.50 1.75         3.65   TDT2     N3 VC KC_NK
200749 Nguyễn Minh  Hưng 8.00 5.70 6.50 5.25             TDT1         TIT_NK;LT_NK;KC_NK
200750 Nguyễn Phước  Hưng 6.00 4.40 6.00       5.25 V         HDT     H_NK2
200730 Phan Việt  Hùng 10.00 5.10 4.50 6.00             TDT1 L5 H4   VC TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
200760 Thượng Đình  Hưng 5.25 9.40 6.50 1.50         6.35   T1       V4 KC_NK
200783 Đinh Hồ Gia  Huy 6.75 9.90 6.50           8.35   TC2         A_NK;KC_NK
200785 Đoàn Gia  Huy 7.50 6.20 6.50 3.25     4.50       TC1   HDT     KC_NK
200800 Lê Nguyễn Bảo  Huy 10.00 9.20 5.50 8.00             TDT1         T_NK;TIT_NK;KC_NK
200826 Trần Cẩm  Huy 9.00 8.00 6.25 4.75             TDT1     N2 VC TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
200829 Trần Quang  Huy 8.50 6.60 4.50 2.75             TDT1     N2 VC KC_NK
200837 Hà Thu  Huyền 7.25 6.60 5.25       5.75           HDT     H_NK
200874 Hồ Vũ Minh  Khang 10.00 7.10 6.25 5.75             TDT1     N3 VC T_NK;KC_NK
200882 Lê Nguyên  Khang 8.00 8.90 6.75 2.25             TDT2-TC1 L5 H1   V2 ST_NK;KC_NK
200886 Ngô Thế  Khang 8.50 8.20 5.25       4.25           HDT     H_NK;KC_NK
200916 Trần Gia  Khang 6.00 5.30 5.50         7.50     TD1       VD2 S_NK
200917 Trần Lê Nguyên  Khang 7.25 8.10 5.00 2.75           V TDT1-TC1 L3 H3     KC_NK
200966 Võ Phúc  Khánh 4.50 9.50 7.00           6.30   TC2         KC_NK
200969 Phạm Ngọc Gia  Khiêm 7.00 7.60 6.50 V     5.25           HDT     H_NK;KC_NK
200983 Lê Đăng  Khoa 9.00 7.70 5.25 6.75             TDT1       VC T_NK;TIT_NK;KC_NK
200993 Nguyễn Hồng Anh  Khoa 7.75 7.80 6.25 3.00   V         TDT2       VC KC_NK
201008 Phạm Trần Anh  Khoa 9.00 6.20 5.00 4.00             TDT1       VC ST_NK;KC_NK
201016 Bùi Phan Anh  Khôi 7.00 6.40 6.00 4.25 0.00           TDT2         KC_NK
201020 Đào Minh  Khôi 4.50 9.00 5.17     2.25     6.85   TC2         A_NK2
201040 Nguyễn Hữu Minh  Khôi 10.00 8.90 5.25 5.25             TDT1 L1 HB1     T_NK;TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
201045 Nguyễn Ngọc Minh  Khôi 10.00 7.00 5.00 2.75             TDT1         KC_NK
201058 Trương Minh  Khôi 6.50 8.60 6.25 2.25     5.50   5.50   TDT2         H_NK;KC_NK
201059 Từ Đăng  Khôi 7.75 5.70 5.00     3.00                 V3 L_NK
201066 Nguyễn Vân  Khuê 7.25 6.50 6.25 3.75           V TDT2         KC_NK
201082 Nguyễn Trung  Kiên 7.75 6.50 5.25 4.00             TDT1         KC_NK
201089 Bùi Anh  Kiệt 6.50 7.00 3.75 V     6.75           HDT     H_NK
201108 Bạch Cảnh  Kỳ 3.75 6.00 5.50     0.00 5.25           HDT     H_NK2
201120 Bùi Xuân  Lâm 7.50 4.60 6.25 6.75             TDT1     NC   TIT_NK;LT_NK;ST_NK
201137 Trần Quang  Lập 7.25 5.40 4.50 2.75           3.00 TDT2-TC1   H3     LT_NK2;ST_NK2
201143 Mã Thúy  Liên 8.50 5.50 5.75 4.25             TC2         ST_NK;KC_NK
201164 Lê Phan Trúc  Linh 7.25 5.10 5.25 3.75             TDT2         T_NK2;LT_NK2
201171 Nguyễn Ngọc Khánh  Linh 9.75 8.40 6.00 3.75             TDT2       VB2 TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
201174 Nguyễn Phan Hồng  Linh 10.00 8.10 5.75 3.50             TDT1         TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
201193 Trần Ngọc  Linh 6.00 8.10 6.50             7.00 TC1 ~3 H3   VDT V_NK;KC_NK
201199 Trần Vương Khánh  Linh 9.00 7.90 5.25 2.75     4.00     6.50     HDT     H_NK;V_NK;KC_NK
201299 Lý Đinh Ngọc  Minh 5.25 7.70 6.50         7.38 2.60   TC3         S_NK;KC_NK
201318 Nguyễn Nhật  Minh 4.50 8.40 7.00           7.00   TD3         KC_NK
201322 Nguyễn Quang  Minh 7.00 9.30 6.50           5.80           VB2 KC_NK
201377 Trần Uyển  My 6.25 8.30 6.50 2.25         5.80   TDT2         KC_NK
201421 Lê Trần Hoàng  Ngân 8.00 8.30 7.00             6.00 TC1     ~C VDT V_NK;KC_NK
201429 Nguyễn Khánh  Ngân 6.25 8.70 7.00       5.75   5.20   TC1         H_NK;KC_NK
201430 Nguyễn Ngọc Kim  Ngân 7.00 9.40 6.50           6.35   TC2     NDT   A_NK;KC_NK
201436 Nguyễn Vũ Kim  Ngân 6.75 6.10 7.00 0.00         3.20   TC1         KC_NK
201440 Tạ Nguyễn Song  Ngân 6.75 8.80 6.25           6.40   TC1   HDT   V2 KC_NK
201469 Nguyễn Lộc Đoan  Nghi 6.50 7.50 4.25       3.75   1.80 3.75 TC1   HDT     H_NK2
201497 Đặng Khánh  Ngọc 6.50 5.10 6.25 3.50             TDT2         T_NK2;LT_NK2;ST_NK2
201513 Lưu Hoàng Bảo  Ngọc 6.50 8.00 5.75             6.00 TDC         V_NK;KC_NK
201518 Nguyễn Đan Khánh  Ngọc 7.75 8.50 7.00           6.50         NDT   A_NK;KC_NK
201521 Nguyễn Nguyên  Ngọc 6.50 6.50 5.25 3.75 5.70           TDT2 L1       TI_NK
201530 Phạm Ngô Minh  Ngọc 6.50 7.70 6.00         7.38     TC1       VC S_NK;KC_NK
201571 Nguyễn Thông  Nguyên 7.50 7.10 5.75 3.25   V       4.50 TDT1         KC_NK
201610 Nguyễn Thành  Nhân 6.75 8.00 6.50           3.50   T2 L3   NC VC KC_NK
201633 Trang Minh  Nhật 4.75 7.30 5.50 0.50   3.50         T6         L_NK
201715 Mai Ngọc Minh  Như 8.25 7.70 6.33 4.00             TDT1     N2 VC LT_NK;ST_NK;KC_NK
201719 Nguyễn Đỗ Khánh  Như 6.50 6.10 6.00           4.20 4.50 TC1         V_NK2
201756 Hồ Tấn  Phát 6.50 8.30 6.50 3.50           4.00 TDT2         ST_NK;KC_NK
201813 Nguyễn Hồng  Phúc 5.00 7.10 5.50         6.13     TDC       VD1 S_NK2
201815 Nguyễn Hữu  Phúc 8.25 7.10 5.75 3.50   1.00         TC1         ST_NK;KC_NK
201828 Tô Huỳnh  Phúc 10.00 9.60 6.25 5.50             TDT1         T_NK;TIT_NK;KC_NK
201829 Trần Hoàng Gia  Phúc 9.00 7.90 6.50       4.25       TC1         H_NK;KC_NK
201876 Phạm Ngọc Hà  Phương 6.25 8.50 5.50           5.60   TC3 L4 H4 NDT V1 KC_NK
201878 Phan Đỗ Nam  Phương 5.75 8.30 6.25             6.00 TC1         V_NK;KC_NK
201897 Hồ Minh  Quân 7.25 6.10 6.25 2.50             TC1 L2 H1   VC KC_NK
201907 Lý Nguyễn Trúc  Quân 8.25 9.10 6.75 1.50         6.10   TC1         A_NK;KC_NK
201956 Võ Minh  Quang 7.00 8.80 5.50       5.00       TC2   HDT     H_NK;KC_NK
201964 Huỳnh Đức  Quốc 5.50 8.10 6.50     0.00     5.75   TC1   H3     KC_NK
201972 Đoàn Thiên  Quý 6.00 7.30 6.50 5.75             TDT1         TIT_NK;LT_NK;ST_NK;KC_NK
202014 Bạch Hưng Thái  Sơn 5.50 7.10 5.50       5.00           HDT     H_NK2
202029 Lê Thành  Tài 7.25 6.30 6.00 2.75             TDT1         KC_NK
202044 Nguyễn Thị Thanh  Tâm 7.50 7.40 7.00     4.75         TC2 LDT H4   V4 L_NK;KC_NK
202052 Võ Hùng  Tâm 3.50 9.10 7.00     0.00     6.60   TC2 L4 H4 NDT   KC_NK
202064 Lê Võ Quốc  Thái 4.75 8.60 8.50             6.75         VDT V_NK;KC_NK
202078 Lê Thiên  Thanh 9.00 6.70 6.25 2.50         3.10 3.50 TC2     N3   KC_NK
202092 Lư Tuấn  Thành 10.00 7.70 7.50 8.25 0.70         5.00 TDT1         T_NK;TIT_NK;LT_NK;ST_NK;V_NK;KC_NK
202094 Nguyễn Công  Thành 8.25 7.50 4.00     2.75     3.30   TC2 LDT       L_NK;KC_NK
202096 Nguyễn Duy  Thành 8.00 9.30 6.25 3.50     5.50   5.75       HDT     LT_NK;H_NK;ST_NK;KC_NK
202135 Lý Huỳnh Minh  Thiện 9.00 7.50 5.00           3.00   TC2     N3   KC_NK
202126 Lâm Thiện  Thiên 7.00 6.50 6.75 3.50             TC1-TDT2     N2   KC_NK
202153 Phạm Hoàng  Thịnh 7.50 4.80 7.25 4.50             TDT1         KC_NK
202176 Dương Hà Anh  Thư 5.25 7.40 7.50           4.55         NDT   KC_NK
202199 Nguyễn Ngọc Anh  Thư 7.50 7.80 6.75 4.25         3.95   TDT2 L3 H3   VC LT_NK;ST_NK;KC_NK
202209 Nguyễn Trần Anh  Thư 4.00 9.00 6.25           7.70         NDT   KC_NK
202208 Nguyễn Trần Anh  Thư 5.00 4.60 5.50 5.00             TDT2         T_NK2;LT_NK2;ST_NK2
202233 Vũ Anh  Thư 4.75 8.00 6.50       3.25   2.55       HDT     KC_NK
202270 Lê Nguyễn Minh  Thy 9.00 6.80 6.50 3.75             TDT1         LT_NK;ST_NK;KC_NK
202293 Hứa Mẫn  Tiến 6.00 8.40 6.50 V     5.50     V     HDT     H_NK;KC_NK
202357 Trần Hoàng  Trân 5.25 8.10 6.00           4.25   TDC     ND1   KC_NK
202376 Nguyễn Bảo  Trang 5.00 8.10 6.75 3.75       6.38 V   TDT1         S_NK;KC_NK
202400 Nguyễn Minh  Trí 7.00 6.00 7.50 3.00             TC1 L5 HB1     KC_NK
202412 Đỗ Minh  Triết 8.00 8.90 5.50           7.65   TC2     N3   A_NK;KC_NK
202455 Lâm Thành  Trung 7.25 9.10 5.50           5.65   TC1         KC_NK
202483 Lê Đức Anh  Tuấn 5.25 8.70 6.17   6.60       5.30   TC2       VC TI_NK;KC_NK
202529 Hoàng Trình Tâm  Uyên 4.50 7.70 5.75           4.25 5.00 TPB1       VP1 V_NK2
202550 Cũng Hồng  Vân 7.00 6.80 6.50           3.00   TC1         KC_NK
202565 Lê Công Hải  Văn 6.25 8.80 6.25       2.75   7.95 5.75       NDT   A_NK;V_NK;KC_NK
202572 Trương Kiều  Vi 7.00 7.10 6.00       2.75       TC1         KC_NK
202578 Trần Quốc  Việt 6.00 7.00 3.75 4.00       6.39     TPB1         T_NK2;S_NK2;ST_NK2
202609 Nguyễn Huy  6.75 8.90 6.00 4.00         6.95 5.00 TDT2         LT_NK;ST_NK;A_NK;V_NK;KC_NK
202629 Lê Tường  Vy 5.50 7.60 5.75       5.25   5.60       HDT     H_NK2;A_NK2
202650 Trần Lê Thanh  Vy 6.50 6.90 6.50 2.50             TC1 L5       KC_NK
202671 Đặng Ngọc Thanh  Yên 7.25 7.60 5.25         6.50     TP1       VP1 S_NK2